راهنمای موزه

تعداد سوالات:۲۰

نمره منفی ندارد

زمان آزمون:۳۰دقیقه