محتوای دوره
شناسایی ویژگیهای آزمونگرسنجش مهارت
0/2
انجام فعالیتهای قبل ازسنجش مهارت
انجام فعالیتهای حین سنجش
انجام فعالیت های پس از سنجش مهارت
آزمونگری (سنجش عملی مهارت ‌های فنی و حرفه‌ای)
درباره درس


١.شفاهی آزمون:
م

در آزمون این ازنوشتن فاقدمهارت شخص آه واردی
شود می استفاده صنوف بعضی در شاغل آار باشدمانندنیروی.همچنین
روزمره و جزئی ای مرحله های آزمون به بخشیدن سرعت منظور به
دارد آاربرد شفاهی آزمون.دانش شفاهی باپرسشهای آزمون این
موردنظرراارزیا حرفه مهارت دریادگیری موردنیازوکاربستن فنیبی
کند می.
٢.ای مشاهده ارزشیابی:
با آه است رفتارهائی ارزیابی ، ای مشاهده ارزشیابی از هدف
گیری اندازه قابل عملی آار محصول نتیجه بررسی و آتبی های روش
باشند نمی.نیروی یا آارآموز رفتار مشاهده با آزمون این در
س آارآموز یادگیری میزان رخدادها وثبت آار حین در آارنجیده
شود می.طبیعی رادرموقعیتهای شونده موجودآزمون وضع)حین
کار(سنجد می.ارزیابی، نوع این اجرای برایآزمونگرباید
باروشفهرستوارسی)هرشغل(موردسنجش کنددرعملکردشخص معلوم
موردنظرموجودندیانه است،ویژگیهای اوتولیدکرده که یامحصولی.
٣.ارزیابیای مرحله:
ارزیابی اینآزمـون اجـرای بـرای شده تعیین مراحل به باتوجه
آن کارودستورالعمل درهرنقشه عملیدر آـارآموز و شود می انجام
، مرحله یک در موفقیت صورتبعدرا مرحلهآند می آغاز

به گفتگو بپیوندید