محتوای دوره
آشنایی باالمان های به کاررفته درنقشه
آشنایی با المان های به کاررفته در نقشه های مدارفرمان وقدرت و نحوه شماره گذاری و حروف های نقشه برق صنعتی
0/4
نقشه خوانی مقدماتی برق صنعتی
لطفاً ابتدا درس قبلی را تکمیل کنید
آشنایی با مدارهای فرمان