شناخت صنعت گردشگری
درباره درس
  • تعاریف و مفاهیم اولیه
  • روش های مطالعه گردشگری
  • ویژگی های صنعت گردشگری
به گفتگو بپیوندید