طراحی مدارات الکترونیک به کمک Pspice

ساخت و بررسی مدارهای الکترونیکی به صورت عملی زمان بر، هزینه بر و طاقت فرسا است.نرم افزارهای شبیه سازی کامپیوتری برای

شبیه سازی مدارها طراحی شدند. یکی از معروف ترین نرم افزارها در این حوزه، نرم افزار PSpice است

0
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان